Henvisning til opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter på ordinær avtale med Helse Nord, fremmes av fastlege eller av lege fra spesialisthelsetjenesten.

Henvisningen må inneholde utfyllende opplysninger om diagnose, sykehistorie/-forløp, funksjonsnivå, medisinering, motivasjon og tidligere behandlings- og treningstilbud. Det er viktig at man sammen med legen beskriver tydelige og realistiske målsettinger for rehabiliteringen. Sjekkliste for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Ulike henvisningsrutiner

Det er ulike henvisningsrutiner avhengig av om henvisningen kommer fra fastlege/kommune, fra sykehus/spesialisthelsetjeneste eller privat betalende.

Privat betalende

Henvendelse bør skje på telefon forut at henvisning sendes fra fastlege/spesialist. Sendes direkte til oss v/inntakskontoret.

Henvisninger via fastlege/kommune

Det er opprettet et Grønt nr. (gratis) for informasjon om rehabilitering uavhengig av hvor du bor: 800 300 61

De ulike helseforetakene har opprettet egne regionale vurderingsenheter (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner;

Henvisninger via sykehus/spesialisthelsetjeneste
Helse Nord: Alle henvisninger fra sykehus/spesialist og fastlege sendes Regional Vurderingsenhet v/ UNN

Helse Midt: Henvisninger fra spesialist i sykehus kan sendes direkte til oss. Pasienter tilhørende poliklinikk, eller som søkes fra fastlege må sende henvisning via Henvisningsmottaket i Midt Norge.

Helse Sør-Øst og Helse Vest: Spesialist i sykehus kan søke direkte. Privatpraktiserende spesialist samt fastlege må sende henvisningen til regional koordinerende-/vurderingsenhet.