Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en ideell stiftelse i henhold til Lov om stiftelser og er underlagt Spesialisthelsetjenesteloven.

Stiftelsens formål er å bygge, drive og videreutvikle en helseinstitusjon innen spesialisert medisinsk rehabilitering.

Institusjonen har gjennom avtalen med Helse Nord RHF et «sørge for ansvar» for pasienter i helseregion Nord.

 

Ytelsesavtale med Helse Nord RHF

Voksne

Barn og unge

  • Habilitering barn og unge
  • Barn og unge med revmatisk sykdom
  • Langtidsoppfølgning av barn og unge etter alvorlig sykdom/skade
  • Barn og unge med overvekt

 

 

Nøkkeltall 2020 Vi kan tilby

Sengekapasitet per 1.6.2021

67 senger på hovedhuset og 14 senger på Seljeås

Utskrevne pasienter

584

Epikrisetid

94 % ferdigstilt innen 7 dager

Brukerundersøkelse

Over 80 % rapporterer at de alt i alt er godt eller svært godt fornøyd med oppholdet

Pasientskader

16

Pasientklager

5

  • Utredning, behandling veiledning og opplæring av pasienter og pårørende innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering.
  • Veiledning og opplæring av fagpersoner gjennom samarbeidsmøter, hospitering, fagmøter, undervisning mm
  • Spesialistkompetanse: legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi og nevrologi
  • Tverrfaglige behandlingsteam med faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, sosionom, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og idrettspedagog.
  • Intensiv rehabilitering til pasienter med komplekse problemstillinger. Eksempelvis pasienter i subakutt fase og pasienter med stort potensial for bedring ved rask og individuell rehabilitering.
  • Høy faglig kvalitet. Vi er akkreditert innenfor CARF, som er en internasjonal rehabiliteringsstandard.

 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en sentral del av tjenestetilbudet ved Valnesfjord Helsesportssenter.

En vellykket rehabiliteringsprosess krever sterk medvirkning fra pasienten. Vi inkluderer pasientene, som likeverdige og aktive deltakere, under hele rehabiliteringsforløpet.

På organisasjonsnivå er brukerne representert i vårt brukerutvalg, i kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget og i styret.

 

Bli med rundtomkring, inne og ute på Valnesfjord Helsesportssenter!

http://www.vhss.no/getfile.php/138240-1622471436/Bilder/Forside/rom%20B-fl%C3%B8y.jpg

http://visual360.no/vhss/360/

https://www.vhss.no/getfile.php/138223-1622460692/Bilder/Forside/CARF_GoldSeal.jpg