Målgruppe:

Beregnet for dem som kan ha nytte av gruppetilbud, og er motivert for livsstilsendring og tilpasset fysisk aktivitet. For å nyttiggjøre seg av oppholdene anbefaler vi å ha en kontaktperson i kommunen som kan bidra i forhold til oppfølging.

Målsetting:

Langvarig livsstilsendring og økt livskvalitet gjennom kunnskap, bevisstgjøring og erfaring med endringsprosess, kosthold og tilpasset fysisk aktivitet.

Organisering og innhold:

Planlagt forløp på inntil 3 opphold. Første opphold på ca. 3 uker, deretter kan re-opphold tilbys på 2 uker + 1 uke i løpet av en periode på ca. 2 år. Tilbudet kan også gis som dagopphold for personer som bor i nærområdet. 2 pårørendedager under et av oppholdene, for veiledning og undervisning.

Tilbudet inneholder aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Vi ønsker å fokusere på mulighetene fremfor begrensingene og gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke kroppen aktivt. Deltakelse i samfunnet er et delmål.