I avtalen som Valnesfjord Helsesportssenter har inngått med Helse Nord, inngår følgende ytelser:

Ytelse B - Inflammatoriske og revmatiske sykdommer

 • Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå og komplekst symptombilde, for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbevegelighet og muskelkraft samt fatigue. Gruppen omfatter pasienter med artritt, spondylartritt, bindevevssykdom og enkelte sjeldnere revmatiske sykdommer.

Ytelse F - Hjerneslag og ervervet hjerneskade 

 • Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase).

Ytelse G - Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

 • Målgruppen omfatter et bredt spekter av sykdommer, tilstander og skader: Parkinson, MS, post-polio og andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, muskelsyke og senfaserehabilitering etter ryggmargsskade.
   
 • Mange pasienter i denne gruppa har progredierende og komplekse lidelser og trenger tilbud og hjelp til mestring av endringer/forverring av sitt funksjonsnivå.

Ytelse H - Hjertesykdommer

 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift. trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. 
   
 • Aktuelt etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Ytelse I - Lungesykdommer

 • Voksne pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening.

Ytelse J - Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev og ofte utfordringer med å delta i arbeidsliv.

Ytelse K - Sykelig overvekt

 • Komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling er funnet å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering.
 • Barn (<18 år) med sykelig overvekt (KMI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikajsjoner og/eller risikofaktorer

Ytelse N - Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

 • Tilbudet gis til barn og unge voksne med komplekse habiliterings-/rehabiliteringsbehov med behov for tverrfaglig tilnærming og døgnbaserte opphold.
 • Barn (<18 år)
 • Unge voksne (18-30 år)
 • Målgruppene har alvorlig nedsatt funksjonsevne som følge av alvorlig sykdom/tilstand, store traumer, medfødt og ervervede, Pasientene skal være utredet av lokalt helseforetak (f.eks. HABU, habiliteringstjeneste for barn og unge).