Utvikling av nettbasert verktøy som gjør det mulig for pasienter, familie, venner og tjenesteytere å virtuelt innhente informasjon om VHSS. Verktøyet åpner for god tilgang til detaljert info i form av tekst, illustrasjoner, bilder og film både forut, under og etter rehabiliteringsopphold og vil kobles tett opp mot vår nye hjemmeside.

Innendørs billedscanning åpner muligheter for å bevege seg virtuelt rundt i utvalgte deler av bygningsmassen. Det legges inn klikkbare infopunkter man kan stoppe opp ved for ytterligere informasjon om rom, rutiner, aktivitetsarenaer, aktivitetsinnhold, praktisk metodiske opplegg mm.

Utendørs 360 graders dronefoto barmark og vinter. Muligheter for å zoome inn på utvalgte områder der man via klikkbare infopunkter kan innhente ytterligere informasjon om aktiviteter, naturkvalitet, fysisk og pedagogisk tilrettelegging mm.

Et av hovedmålene er å trygge pasientene ved å gjøre rehabiliteringsforløpet mer forutsigbart, skape realistiske forventninger og samtidig bedre overgangen fra rehabiliteringsoppholdet til tjenesteytere og nettverk der folk bor. Brukermedvirkning er sentralt i hele forløpet fra planlegging av innhold og utforming til ferdig produkt.

Her kan du gå inn i Rundt omkring.

I første del av utviklingsprosjektet vil vi ha spesielt fokus på barn og unge samt tilgang og bruk av aktivitetshjelpemidler.