Pasientoppfølging

Sentralt hos oss står brukerens medvirkning og ansvar for egen rehabiliteringsprosess. Vi forventer at den som kommer til oss er positivt innstilt på å delta aktivt mens vedkommende er her, og at vedkommende allerede før ankomst har gjort seg opp noen tanker om hvordan man kan opprettholde et fornuftig aktivitetsnivå etter oppholdet hos oss. Frisklivssentralene er her sentrale samarbeidspartnere.

De brukerne som har en individuell plan, skal ta den med når de kommer til oss. Vi kan imidlertid også initiere arbeidet med en individuell plan som følges opp i hjemkommunen.

Det legges tilrette for eventuelle ønsker om besøk av både pårørende og evt helsepersonell fra hjemkommunen, og det gjennomføres samtaler og opplæring ved behov.

Generell kunnskapsspredning

Fagpersonell fra kommuner og andre eksterne inviteres til mange av de kurs og konferanser som arrangeres hos oss.