Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter gir tilbud til om rehabiliteringsopphold for voksne personer med ulike former for nedsatt funksjon.

 

Hovedvirkemiddelet i rehabiliteringen er tilpasset fysisk aktivitet på ulike arenaer i gymsal, på treningsrom, svømmehall og ulike uteområder.  
 

Med tilpasset fysisk aktivitet mener vi aktivitet som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Dette innebærer at mye av oppholdet fokuserer på trening og aktivitet - både under veiledning, men også på egenhånd. Ved et opphold hos oss forsøker vi å hjelpe deg med å få positive opplevelser knyttet til det å bruke egen kropp aktivt.

 

Vi forventer at du som kommer til oss er positivt innstilt på å delta aktivt mens du er her, og at du allerede før du kommer har gjort deg opp noen tanker om hvordan du kan fortsette å trene etter oppholdet hos oss.


Det fleste tiltakene i rehabiliteringen foregår mellom kl. 09.00 og 15.00, og inneholder i tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, også samtaler og undervisning.


Rehabiliteringsoppholdene er basert på gruppeinntak, hvor gruppene tas inn og avslutter oppholdet samtidig. Oppholdene har en varighet på 2-4 uker.


 

Målet for rehabiliteringen avhenger av den enkeltes problemstillinger og ønsker. Vi tar utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn og et helhetlig helsebegrep, og bygger dette på tankegangen i ICF;
 

Helse handler om kroppsfunksjoner/strukturer, men er også  avhengig av de ulike miljøfaktorer, av de personlige faktorer, om muligheter for å mestre aktiviteter, og ikke minst om evnen til å kunne delta sosialt og i samfunnslivet.

 

Våre mål  er at et opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter kan være en utdanning i å ta vare på egen helse gjennom blant annet å

  • motivere til livsstilsendringer,
  • lære å bedømme sin egen kapasitet og begrensninger,
  • bygge opp eller vedlikeholde sin fysiske kapasitet og psykiske overskudd.
 

 

Fagpersoner på teamet

Rehabiliteringsteamene består av leger, fysioterapeuter, spesialpedagoger i kroppsøving, ergoterapeut,  sykepleier, rideinstruktør, sosionom og faglærer ernæring og ernæringsfysiolog. Arbeidskonsulent og psykolog er også tilgjengelige.
 

Aktiviteter
Det gis muligheter for et bredt spekter av aktiviteter: friluftsliv, annen uteaktivitet,  basseng,  gymsal, styrketrening på apparater, ergometersykling eller kondisjonstrening på tilsvarende apparater, avspenning, klatring, bueskyting, ridning, med mer.

  

Undervisning
Det er tilbud om ulike aktuelle undervisningstema fra de ulike faggrupper.

                                                                              

Samarbeid med brukerorganisasjoner
Disse blir invitert til samarbeid i forhold til de ulike diagnosegruppene.

 

Samarbeid med Frisklivssentraler
Frisklivssentraler er viktige samarbeidspartnere i forhold til oppfølging, og i forhold til det videre tilbud brukerne får når de kommer hjem.

 

Ledsagere
Brukere som trenger hjelp eller tilsyn kan ha med ledsager. Dersom man ikke har mulighet for å ha med ledsager vil man få den nødvendige assistansen fra personalet ved VHSS.

Pårørende
Dersom det er ønskelig fra med kontakt med helsepersonell, og bruker ønsker det,  kan det opprettes kontakt med aktuelle ansatte ved VHSS. Det legges tilrette for besøk av pårørende, og det kan gjennomføres samtaler og opplæring ved behov.
Ved behov for informasjon og opplæring anbefales hjemmesidene til aktuelle brukerorganisasjoner, eller på andre nyttige e-postadresser som ligger på vår hjemmeside; .http://www.vhss.no/?ac_id=197&ac_parent=113

 

Individuell plan
Vi ønsker at de brukerne som har en individuell plan tar den med når de kommer hit. Vi kan også initiere arbeidet med en individuell plan som følges opp i hjemkommunen.

 

Tverrfaglig epikrise
Etter endt opphold sendes det en tverrfaglig epikrise til innsøkende lege og fastlege, samt til pasienten/brukeren selv. Etter ønske eller ved  behov kan epikrisen også sendes  til fysioterapeut eller andre i hjelpeapparatet rundt brukeren.

 

Søknadsprosedyrer,

Søknad om habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter fremmes av lege (fastlege eller av lege fra spesialisthelsetjenesten) eller annet helsepersonell som kjenner søkerens sykdomshistorie og utfordringer til daglig.Søknaden sendes til Regional Vurderingsenhet ved UNN.

Søknaden må inneholde utfyllende opplysninger om diagnose, sykehistorie/-forløp, funksjonsnivå, medisinering, motivasjon, tidligere behandlings- og treningstilbud. Det er viktig at rehabiliteringspotensialet som anses realisistisk beskrives, og hva man ønsker å oppnå med et opphold ved institusjonen.

 

For mer informasjon, kontakt teamsjef Tove.lise.jensen@vhss.no, tlf.75 60 25 52