Forventninger til ledsager

Vanligvis er det foreldre/foresatte som er ledsager, som kan bistå barnet/den unge under oppholdet og i oppfølgingen etter endt opphold.

  • Hjelpe personen med ADL (dagliglivets aktiviteter), for eksempel påkledning, personlig hygiene og lignende.
  • Se til at bruker møter opp på riktig sted til riktig tid og med passende antrekk og utstyr, og møte bruker etter aktivitetstidens slutt.
  • Ivareta bruker i pausen mellom aktivitetene.
  • Hjelpe bruker i garderobesituasjonen ved behov.
  • Delta i en del aktiviteter. Minner om at også ledsager tar med klær/utstyr for å kunne delta innendørs i gymsal og basseng samt utendørs på sommer- og vinterstid. Dette er viktig i forhold til videreføring og oppfølging i lokalmiljøet.
  • Delta i møter vedr. oppfølging og organisering av oppholdet.
  • Bistå med deltakelse i aktiviteter på kveldstid og i helger.
  • Delta i undervisning.
  • Ved en eventuell evakuering, har ledsager ansvaret for at bruker blir ivaretatt og møter ved angitt sted. Det er mulig å bytte ledsager i løpet av oppholdet. Ved evt. ledsagerskifte er det viktig å utveksle nødvendig informasjon – samt at alle ledsagere har gjort seg kjent med den informasjon som er sendt ut.

I spesielle tilfeller hvor hjelpebehovet er stort, kan det være aktuelt at pasienten har med to ledsagere. Dette må det søkes spesielt om.

Innleggelse

Møt til innleggelse den dagen og til det tidspunktet som er angitt i vedlagte brev. Henvend dere i servicetorget. Barn og unge under 18 år ligger på samme rom med ledsager. Ønsker ledsager eget rom, må ledsager betale dette selv, med mindre det foreligger en medisinsk begrunnelse. Ved behov for eget rom må dette være ordnet før innleggelse.

Priser for kjøp av eget rom:

Type rom

Inntil 1 uke

Inntil 2 uker

Inntil 1 mnd

Enkeltrom

1 000,-

1 500,-

2 000,-

Dagsrytme

Rehabiliteringsaktivitetene foregår i tiden fra kl. 09:00 – kl. 15:00. Tidene for måltidene finner du i informasjonspermen på rommet og på oppslag ved matsalen. Det skal være kveldsro fra kl. 23:00. Barn og ungdom i grunnskole har kveldsro henholdsvis kl. 21:00 og 22:00 avhengig av alder. Orden og renhold av pasientrommene gjøres vanligvis av de som bor på rommet.

Utstyr

Også ledsager må ha med nødvendig utstyr; treningstøy, badetøy og joggesko (med såle som ikke sverter av på gulv). Tøy til uteaktiviteter og turbruk tilpasset årstiden.

Opplæringspenger og kostnader

Ledsager får dekket reise og opphold. Reisen til og fra VHSS må du ordne selv, kontakt ditt lokale pasientreisekontor på tlf 05515, mandag – fredag  kl. 08:00 – 16:00.
Du kan lese mer om pasienttransport på www.pasientreiser.no

Oppholdet er kostnadsfritt. Foreldre som er ledsager for sitt barn kan, etter
folketrygdloven § 9—13, søke om opplæringspenger dersom de har sykepengerett. Søknad skrives av lege ved VHSS under oppholdet. Vanligvis utbetaler arbeidsgiver lønn og får refusjon fra NAV lokalt. Selvstendig næringsdrivende får også opplæringspenger fra første dag. Også andre enn barnets foreldre/foresatte kan godkjennes for opplæringspenger. Det blir sett på hvilket omsorgsansvar eller hvilke omsorgsfunksjoner den det søkes godkjenning for, har overfor barnet. Den av foreldrene som ikke bor sammen med  barnet, samboer til den som er alene om omsorgen og besteforeldre er eksempler på personer som NAV kan godkjenne.

Har du spørsmål om opplæringspenger har NAV fått en
landsomfattende telefontjeneste som kan svare—ring tlf. 55 55 33 33 (tastevalg 4 for barn/unge under 18 år).