Sykelig overvekt

  • Komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling er funnet å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering.
  • Barn og unge med sykelig overvekt (MKI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikasjoner og/eller risikofaktorer.

Barn og ungdom under 18 år, med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

  • Tilbudet gis til barn og unge voksne med komplekse habiliterings-/rehabiliteringsbehov med behov for tverrfaglig tilnærming og døgnbaserte opphold.
  • Målgruppene har alvorlig nedsatt funksjonsevne som følge av alvorlig sykdom/tilstand, store traumer, medfødt og ervervede, Pasientene skal være utredet av lokalt helseforetak (f.eks. HABU, habiliteringstjeneste for barn og unge).

Nye avtaler med Helse Nord trådte i kraft 1.1.2024, og har varighet til 31.12.2027.