Målgruppe 

Tilbudet passer for deg over 18 år som har nevrologiske og/eller nevromuskulære sykdommer.  F.eks Parkinson, CP, MS, post-polio, muskelsyke og senfaserehabilitering etter ryggmargsskade.

Innhold i tilbudet 

Rehabiliteringsoppholdet omfatter medisinsk kartlegging og funksjonsvurdering. Hovedvirkemidlet er tilpasset fysisk aktivitet og trening og innbefatter også individuell veiledning, undervisning og samtaler. Med utgangspunkt i den tverrfaglige kartleggingen og den enkeltes livssituasjon og mål for oppholdet, tilbyr vi et rehabiliteringsforløp basert på et helhetlig menneskesyn. Det vil si at vi tar i betraktning både din fysiske, psykiske og sosiale helse og livskvalitet.

Du følges av et tverrfaglig team som består av nevrolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og sykepleier. Oppfølging av sosionom, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog kan avtales ved behov. I tillegg har vi undervisning med logoped og uroterapeut eksternt. Individuell oppfølging med nevnte faggrupper kan også avtales ved behov.

Gruppa har felles timeplan som kan inneholde følgende aktiviteter:

  • Gruppetrening i sal (kondisjon-, styrke, balanse og koordinasjon m.m.)
  • Bevegelighet og avspenning 
  • Mestringsaktiviteter som klatring, bueskyting, gymsalaktiviteter/ballspill 
  • Uteaktivitet og friluftsliv som padling og ski/truger etter sesong
  • Bassengtrening
  • Funksjonell trening (oppgaverelatert)
  • Undervisning, refleksjon og erfaringsutveksling med likeperson

Vi har stort utvalg av hjelpemidler som kan prøves ut, og søkes på under oppholdet. Herunder rullestoler for ute- og innebruk, varmehjelpemidler, aktivitetshjelpemidler (f.eks liggesykkel med hjelpemotor og ski for sittende).

Oppfølgingsopphold kan være aktuelt for enkelte. Dette tilbys dersom det er formålstjenlig at den enkelte følger opp egentrening og anbefalte tiltak i en periode hjemme, for så tilbys et nytt rehabiliteringsopphold.

Varighet

3 uker

Behandlingsform

Gruppeopphold

Gruppestørrelse

8-10 personer

Kartleggings- og vurderingsopphold

3-5 døgn med mål om å kartlegge og avklare rehabiliteringspotensiale.

Døgn eller dagtilbud

Døgnopphold

Alder

18+