Rett til vurdering

Alle som blir henvist til sykehus eller private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. Regional Vurderingsenhet skal avgjøre om det er nødvendig med helsehjelp, og gi informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt.

Pasientene skal underrettes om resultatet av vurderingen, om de har rett til å få nødvendig helsehjelp, og om den tidsfristen som er fastsatt. I underretningen skal pasientene også gis opplysning om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåten ved en eventuell klage.

Prioritering av nødvendig helsehjelp

Prioritering av hastegrad, ut fra tilstandens alvorlighetsgrad og muligheter til å forbedre tilstanden, gjøres av Regional Vurderingsenhet.

Rett til individuell frist

Rettighetspasienter har krav på å få fastsatt en individuell frist for oppstart av behandling.

Dersom fristen for oppstart av behandling ikke kan overholdes, har pasienten rett til behandling ved annen institusjon.

Oppgaven med å skaffe nytt eller alternativt behandlingstilbud er lagt til HELFO`s pasientformidling som kan nås på

telefon nr: 815 33 533.

Se også HELFOs hjemmeside

Rett til medvirkning og informasjon

Du har rett til å medvirke ved undersøkelse og behandling, og har krav på informasjon. Det er taushetsplikt om din helsetilstand.

Rett til innsyn

Med hjemmel i pasientrettighetsloven har du krav på kopi av hele eller deler av din journal.

Skjema for å bestille kopi av journal kan lastes ned på dokumentlenken Skjema - Anmodning om journalkopi.

Barns rettigheter

Barn har rett til å ha minst en forelder tilstede under opphold. Barn i grunnskolealder har rett til undervisning  -

se Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.

Der en forelder er innlagt med alvorlig sykdom eller skade, skal helsepersonell bidra til å dekke behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som barnet kan ha som følge av forelderens tilstand.

Last ned Helsedirektoratets rundskriv "Barn som pårørende".

Rett til å klage

Det er flere måter pasienter og pårørende kan klage på helsetjenesten på. Vær oppmerksom på at loven setter tidsfrister for klageadgang.

En klage som er rettet mot VHSS eller noen av våre ansatte vil aldri medføre noen form for sanksjoner eller represalier mot den som leverer en klage. VHSS tar alle slike henvendelser alvorlig og bruker uønskede hendelser som læring til å bli bedre.

Skriv til helseinstitusjonen

Du kan skrive en klage direkte til helseinstitusjonen du har vært ved. Du kan adressere klagen til direktøren.

Helsetilsynet

Helsetilsynet i fylket er klageinstans for pasient/pårørende, for eksempel klage på utredning eller behandling med utilfredsstillende kvalitet.

Mer informasjon finner du på her.

Pasient- og brukerombud

Pasientombudene skal være pasientenes talerør og arbeide for deres rettssikkerhet. Pasientombudet kan hjelpe deg med å klage eller presentere dine synspunkter overfor helsetjenesten.

Kontaktinformasjon finner du her.

Norsk Pasientskadeerstatning

For pasienter som er påført skade i forbindelse med behandling i det offentlige helsevesen, er det opprettet en egen erstatningsordning, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Se mer informasjon og kontaktinformasjon på NPEs hjemmesider.