Valnesfjord Helsessportssenter - et førstevalg i rehabilitering

Valnesfjord Helsesportssenter er en privat, non-profitt og ideel stiftelse som har levert tjenester innen spesialisert habilitering og rehabilitering helt siden 1982. Vi er en faglig spydspiss for tverrfaglig rehabilitering på spesialisthelsetjeneste-nivå. Våre 100 ansatte gir spesialisert medisinsk rehabilitering til nærmere 900 pasienter hvert år. Våre avtaler med Helse Nord RHF omfatter tilbud til barn, ungdom og voksne. Vi gir blant annet rehabiliteringstilbud innen nevrologi, hjerte- og lungesykdommer, kreft, revmatologi, muskel- og skjelettplager, sykelig overvekt, intensiv habilitering og arbeidsrettet rehabilitering.

Våre verdier er respekt, likeverd og samhandling

 • Med respekt mener vi respekt for våre pasienters behov, respekt for samfunnets behov, våre oppdragsgiveres krav og de ressurser vi tildeles, respekt for vår faglige og etiske standard, respekt for VHSS som organisasjon og arbeidsgiver, og respekt for våre kollegaers arbeid og kompetanse.
 • Med likeverd mener vi at alle pasienter skal behandles likeverdig, men ut fra ut fra sine forutsetninger. Alle profesjoners og medarbeideres bidrag i pasientbehandling og pasientservice skal sees som likeverdig, og alle kollegaer skal behandles likeverdig. Med samhandling mener vi at det er hva VHSS som helhet gir våre pasienter og oppdragsgivere som har betydning.
 • Samhandlingen involverer oppdragsgivere, pasientorganisasjoner og enkeltpasienter, men også skole, familier og øvrige interessenter til vår virksomhet. Samhandlingen internt skal bidra til at vi både kvalitativt og kvantitativt gir de beste og mest effektive tilbud til våre pasienter. Samhandlingen skal være basert i respekt og likeverd

I 2012 ble det opprettet en Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser med kontorsted på VHSS.Denne tjenesten omtales forkortet som NKBUF, hjemmeside www.nkbuf.no. I samarbeid med kompetansetjenesten ønsker VHSS å være en pådriver når det gjelder utvikling av tilbud for barn og unge som har funksjonsnedsettelser, slik at likeverdighet i tilbud blir reelt. Kunnskap om muligheter, tilpasning og tilrettelegging av aktivitetsarenaer og aktivitetshjelpemidler må styrkes, modeller for samhandling må utprøves og øket kompetanse om effekter av tiltak må utvikles.

 Faglig spydspiss

Et helhetlig menneskesyn – et helhetlig helsebegrep

Vårt tilbud ivaretar en helhetlig tilnærming til rehabiliteringsprosessen både fysisk, psykisk og sosialt.  Vi legger særlig vekt på aktivitets- og deltakelses-aspektet som er av vesentlig betydning for alle menneskers fysiske, psykiske, mentale og sosiale utvikling.  Vi erfarer at vårt tilbud er med på å sikre levekår og livskvalitet på svært mange av samfunnsarenaene tilsvarende det funksjonsfriske har.

Vi vektlegger betydningen av individets funksjonsevne og mulighetsperspektivet i rehabiliteringsprosesser, og har mindre fokus på selve diagnosen eller sykdommen og det denne medfører av redusert funksjonsevne.  Erfaringer med å lykkes og egen følelse av mestring er «lett» å få til på mange av våre aktivitetsarenaer, og er avgjørende for videre motivasjon og engasjement.

 Et helhetlig menneskesyn - et helhetlig helsebegrep.

Tilpasset fysisk aktivitet

Tilpasset fysisk aktivitet handler om aktivitet uavhengig av funksjonsnedsettelser, og er et viktig element i en rehabiliteringskjede.  Læring av aktiviteter kan være et mål i seg selv, men samtidig vil behandlings- og helsegevinsten være positive bivirkninger av økt fysisk aktivitet. 

Sentrale komponenter i våre rehabiliteringsopplegg er veiledning, stimulering, opplæring og motivering.  Pasientene blir bevisstgjort de ressursene de selv har og hvordan aktivitetsgrensene kan eller må flyttes for å gi bedret livskvalitet.  Det settes fokus på aktivitet knyttet opp mot å lære, erfare, mestre og på den måten bli motivert til et aktivt liv.

Natur og friluftsliv

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i naturskjønne omgivelser i Fridalen i Fauske kommune.  Vår beliggenhet ved inngangsporten til «Sjunkhatten nasjonalpark» gir rike muligheter for tur- og friluftsliv.  Vi er opptatt av å formidle friluftsliv som et lavterskeltilbud med stort mangfold, og som rehabiliterings-institusjon er vi spesielt opptatt av å skape gode friluftsopplevelser – også for mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Natur og friluftsliv

Hvorfor dyktige fagfolk velger Valnesfjord Helsesportssenter

 1. Helhetlig tilnærming til rehabilitering: Brukerfokusert og livsløpsfokusert
 2. Utstrakt bruk av friluftsliv og tilpasset fysisk aktivitet.
 3. Dekker hele det faglige spekteret innenfor rehabilitering (etter primær-rehabilitering).
 4. Tverrfaglig og prosessorientert arbeid med utgangspunkt i den enkelte pasients/brukers mål
 5. Bred faglig kompetansebase med legespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, rideterapeut, ergoterapeut, idrettspedagoger, spesialpedagoger, helsesekretærer, miljø-/helsefagarbeidere, aktivitører, klinisk ernæringsfysiolog, ernæringskonsulent, sosionom og arbeidskonsulent.
 6. Skaper trygge omgivelser og gode rammer for at pasientene skal ta i bruk sine muligheter og kapasiteter.
 7. Pasientene arbeider med egen læring og endring i fellesskap med andre.
 8. Pasientene utfordres til å se muligheter og åpne opp for endring i eget liv.
 9. Jobber med spennende utviklingsprosjekter for å få til god overføring til lokalt nivå.
 10. Samarbeider med regionale og nasjonale fag- og forskningsmiljøer.
 11. Utdanningsinstitusjon og praksisplass for en rekke utdanninger.
 12. Store muligheter for alle som er opptatt av forskning og faglig utvikling.
 13. Er etablert som Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – aktivitet og deltakelse.

Valnesfjord helsesportssenter 

Valnesfjord Helsesportssenter består av hovedinstitusjonen med 72 døgnplasser, samt pasienthotellet Seljeås med 20 rom.