Valnesfjord Helsesportssenter er opptatt av å ivareta din sikkerhet og dine rettigheter som pasient. Vi har derfor utarbeidet gode rutiner for å ivareta dette på best mulig måte.

Har du vurdert å samle dine helseopplysninger i en egen perm?
Les ellers mer om Kjernejournal og Personlig helsearkivhelsenorge.no

Rettigheter for pasienter

 1. Gyldighet
  Disse rettigheter gjelder for pasienter, dennes foresatte, verge eller ledsager som er i kontakt med stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter. Begrepet pasient vil i teksten også omfatte øvrige personer som står i relasjon til pasienten dersom dette ikke er begrenset i lov eller forskrift.
  Ved tvil eller tvist gjelder gjeldende lover og forskrifter.
   
 2. Personvern
  VHSS utleverer ikke personidentifiserbare opplysninger uten skriftlig og informert samtykke dersom dette ikke er hjemlet i gjeldende lov eller forskrift.
   
 3. Konfidensialitet
  Pasientinformasjon behandles konfidensielt og skal ikke komme uvedkommende i hende.
  Tilgang til helseopplysninger forbeholdes pasientens tverrfaglige rehabiliteringsteam. Opplysningene oppbevares i et eget elektronisk pasientjournalsystem hvor alle oppslag og innsyn loggføres.
  Pasienten kan kreve at pasientopplysninger sperres for innsyn.
   
 4. Rett til å motsette seg livreddende behandling
  Livreddende behandling vil alltid igangsettes. Unntak fra dette krever en signert erklæring fra pasienten.
   
 5. Vern mot
  Pasienten skal ikke utsettes for noen som helst form for;
  • Ydmykelse, seksuell trakassering eller misbruk
  • Økonomisk utnyttelse
  • Represalier
  • Ignorering
 6. Tilgang til opplysninger
  Pasienten skal informeres om og gis tilstrekkelig informasjon i rimelig tid før beslutninger som angår han/henne tas. Ved rettmessig anmodning skal det uten ugrunnet opphold gis tilgang til opplysninger som er registrert på pasienten i VHSS sine journaler og systemer.
   
 7. Deltagelse og egenansvar
  Pasienten oppmuntres til å delta i egen rehabilitering og derved aktivt påvirke og delta i de beslutninger som gjelder bl.a.:
  • Innhold i timeplan, behandlingsplan eller program for oppholdet
  • Innhold i, omfang av og til hvem informasjon om oppholdet skal formidles
  • Sammensetning av det tverrfaglige teamet
  • Deltakelse i forskningsprosjekter dersom dette er aktuelt.

  Utarbeidelse av ulike pasientrettede aktiviteter er basert på kunnskapsbasert praksis, forskningsresultater og nasjonale/internasjonale retningslinjer der dette foreligger.

 8. Bistand
  Pasienten skal få den bistand som er nødvendig for å:
  • Komme i kontakt med VHSS’s ledelse
  • Få informasjon om klagerettigheter vedrørende oppholdet
  • Etablere kontakt med pasient- eller brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter i styret og / eller Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget eller Pasientombud.
 9. Saksbehandling og avgjørelser
  Pasienten kan kreve informasjon om saksbehandling og utfall dersom det opprettes sak mot ansatte eller VHSS vedrørende påståtte brudd på etiske retningslinjer eller dennes pasientrettighet.