Valnesfjord Helsesportssenter er en samfunnsansvarlig bedrift som ønsker å bidra til å minimalisere negative miljøpåvirkninger lokalt, regionalt og globalt.
 
VHSS setter forpliktende krav til egen miljøprestasjon i hele organisasjonen

  • VHSS skal oppfylle og etterleve myndighetspålagte og egne krav
  • VHSS prioriterer Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • VHSS skal forebygge og minimere negative ytre påvirkninger
  • VHSS skal arbeide med kontinuerlige forbedringer for miljø og sikkerhet


Lokal miljøpolitikk

Valnesfjord Helsesportssenters virksomhet innebærer en stor grad av pasientrelaterte friluftsaktiviteter i nærområdet. Dette setter spesielle krav til egen miljøbevissthet og miljøprestasjon i forhold til bevaring av naturmangfold, minimalisering av forurensning og slitasje av naturen, samt tilrettelegging av områdene.

Regional miljøpolitikk

Valnesfjord Helsesportssenter skal kontinuerlig bidra til å minimalisere forurensende utslipp til jord, luft og vann, og benytte bærekraftige alternativer så langt det er mulig innenfor et forsvarlig kostnadsnivå.
 
Valnesfjord Helsesportssenters nærmeste omgivelser er Sjunkhatten nasjonalpark. Den nære relasjonen til området som har nasjonal bevaringsverdi, setter spesielle krav til egen miljøbevissthet og miljøprestasjon.

Global miljøpolitikk

Valnesfjord Helsesportssenter skal velge fornybare energikilder og energiløsninger som minimaliserer energiforbruket og som vil redusere CO2 utslipp.