Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning for unge voksne 18-30 år og voksne

Målgruppe

Unge voksne/voksne med komplekse habiliterings-/rehabiliteringsbehov. Målgruppen er unge voksne og voksne med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, og/eller forsinket motorisk utvikling eller kroniske sykdommer Vi har opphold for denne målgruppen fortløpende gjennom hele året. 

Det kan være blant annet: psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, astma, CP, EDS og hypermobilitetssyndrom, revmatiske sykdommer, fatigue og utmattelse, hørselshemming, hjertesykdom, muskelsykdom, narkolepsi, Downs syndrom, multifunksjonshemming, ryggmargsskade og opptrening etter kreftbehandling. Vi har også diagnoseuavhengige opphold for eksempel sykkel-, svømme-, frilufts-, rullestol- og aktivitetshjelpemiddelopphold.

Målsetting

Hovedvirkemidlet er tilpasset fysisk aktivitet. Tilbudet skal fremme mestring, funksjon og utvikling hos målgruppen. Dette innebærer å utvikle eller opprettholde pasientens funksjonsnivå både motorisk, sosialt og mentalt, samt stimulere til økt aktivitet og deltakelse. 
Unge voksne med skolerett får tilbud om skoleundervisning under oppholdet. 

Organisering og innhold

Gruppebasert re-/habiliteringstilbud med 8-10 deltakere pr gruppe. Gruppene settes sammen etter funksjonsnivå, målsetting og alder. PU – ledsager. 

Gjennomsnittlig oppholdslengde er 12 døgn. 

Vi gjennomfører variert aktivitet både innendørs og utendørs tilpasset de ulike årstidene. Vi har fokus på innlæring av spesifikke ferdigheter for å styrke selvtillit, motivasjon gjennom positive opplevelser og individuelle tilrettelegginger tilpasset den enkeltes nivå og målsetting. 

Aktuelt for enkeltpasienter med oppfølgingsopphold for å prøve ut egentrening og aktuelle tiltak hjemme, for så å komme tilbake for videre oppfølging. Tilpasses ut fra den enkeltes behov. Kompetanseoverføring lokalt kan foregå digitalt ved undervisning eller veiledning av boliger, kommunalt ansatte og/eller bosted mellom soppfølgingsopphold . Aktuelt for å sikre et målrettet og helhetlig behandlingsforløp med samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og lokale instanser.