Målgruppe 

Tilbudet passer for deg over 18 år som har gangvansker relatert til nevrologisk sykdom, ryggmargskade eller andre diagnoser. Personer kan være gående som bruker manuell rullestol, permanent eller som avlastning.

Innhold i tilbudet 

Rehabiliteringsoppholdet omfatter medisinsk kartlegging, funksjonsvurdering, tilpasset fysisk aktivitet og trening, undervisning, individuell veiledning, refleksjon og erfaringsutveksling.

Fokuset vil i all hovedsak være å øke deltagernes ferdigheter og trygghet ved bruk av manuell rullestol med tanke på økt mestring i hverdagen og under aktivitet. 
Tema vil være valg av rullestol, rullestolens oppbygging og tilpasningsmuligheter, sittestilling, vedlikehold og stell av rullestolen. Tilrettelegging og utveksling av erfaring ved bruk av rullestol.

Du følges av et tverrfaglig team som består av nevrolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og sykepleier. Oppfølging av sosionom, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog kan avtales ved behov. Deler av oppholdet vil det være ekstern instruktør til stede som har lang egenerfaring i bruk av rullestol. 

Gruppa har felles timeplan som kan inneholde følgende aktiviteter: 

  • Det legges vekt på aktiviteter tilpasset rullestolbrukere 
  • Funksjonell trening (oppgaverelatert) Aktiv bruk av rullestolen med fokus på grunnleggende kjøreteknikk, forflytning, utprøving av aktiviteter ute og inne
  • Gruppetrening i sal (kondisjon-, styrke, balanse og koordinasjon m.m.)
  • Bevegelighet og avspenning 
  • Mestringsaktiviteter som bueskyting, gymsalaktiviteter/ballspill 
  • Uteaktivitet og friluftsliv 
  • Bassengtrening
  • Informasjon fra NAV om muligheter

Vi har stort utvalg av hjelpemidler som kan prøves ut, og søkes på under oppholdet. Herunder rullestoler for ute- og innebruk, varmehjelpemidler, aktivitetshjelpemidler (f.eks liggesykkel med hjelpemotor og ski for sittende). Dette gjøres i samråd med tverrfaglig team og evt leverandør av hjelpemidlene. 

Det gjøres en nøye kartlegging av funksjon og rullestolferdigheter i forkant av oppholdet. 

Oppfølgingsopphold kan være aktuelt for enkelte. Dette tilbys dersom det er formålstjenlig at den enkelte følger opp egentrening og anbefalte tiltak i en periode hjemme, for så tilbys et nytt rehabiliteringsopphold.
 

Varighet

1 – 2 uker (eller som del av et lengre rehabiliteringsopphold)

Behandlingsform

Gruppeopphold

Gruppestørrelse

6-8 personer

Døgn eller dagtilbud

Døgnopphold

Alder

18+