Målgruppe 

Tilbudet passer for deg over 18 år som har KOLS (stadium 1-4) eller andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse og som kan ha angstproblematikk i forhold til fysisk aktivitet og trening. Lungerehabilitering er aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold eller senere i forløpet, avhengig av sykdomsforløp- og utvikling. 

Innhold i tilbudet 

Under et lungerehabiliteringsopphold vil du få hjelp av våre fagpersoner til å håndtere ulike aspekter ved det å leve med lungesykdom. Du får et individuelt tilpasset opplegg der målet er å bygge deg opp fysisk og psykisk, samt redusere konsekvensene av sykdommen så godt som mulig. Mange av våre pasienter gir uttrykk for at et opphold har betydd et vendepunkt i livet med reduserte symptomer og økt mestring av sykdommen som igjen bidrar til økt livskvalitet og deltakelse i daglig- og arbeidsliv. 

Du følges av et tverrfaglig team som består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og sykepleier. Oppfølging av sosionom, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog kan avtales ved behov.

Rehabiliteringsoppholdet omfatter medisinsk kartlegging, ernæringsscreening ved behov, funksjonsvurdering, tilpasset fysisk aktivitet og trening, undervisning, individuell veiledning, refleksjon og erfaringsutveksling. Med utgangspunkt i den tverrfaglige kartleggingen og den enkeltes livssituasjon og mål for oppholdet, tilbyr vi et rehabiliteringsforløp med fokus på livsstilsendring, trening og mestring i trygge omgivelser. 

Et lungerehabiliteringsopphold har som mål å fremme mestring, økt deltakelse sosialt og i arbeidslivet, samt bedre fysisk funksjon. Oppholdet skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å mestre dagliglivets utfordringer og blir trygg på hvordan leve best mulig med lungesykdom. 

Å finne en balanse mellom aktivitet og hvile kan være utfordrende i hverdagen. På VHSS får man testet ut ulike måter for å finne overskudd. I tillegg til trening med høyere intensitet, har vi varmebasseng, medisinsk yoga og avspenning, samt aktiv bruk av naturen. 

Vi har stort utvalg av hjelpemidler som kan prøves ut, og søkes på under oppholdet. Herunder rullestoler for ute- og innebruk, varmehjelpemidler, aktivitetshjelpemidler (f.eks liggesykkel med hjelpemotor og ski for sittende).
Oppfølgingsopphold er aktuelt for enkeltpasienter og tilbys dersom det er formålstjenlig at den enkelte følger opp egentrening og anbefalte tiltak i en periode hjemme for så tilbys nytt rehabiliteringsopphold.

Varighet

3,5 uker

Behandlingsform

KOLS stadium 1-3- gruppeopphold
KOLS stadium 4 individuelt-/gruppeopphold

Gruppestørrelse

10-12 pasienter

Kartleggings- og vurderingsopphold

3-5 døgn med mål om å kartlegge og avklare rehabiliteringspotensiale

Døgn eller dagtilbud

Døgnopphold

Alder

18+