Målgruppe 

Tilbudet passer for deg over 18 år som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking eller angstproblematikk knyttet til trening og fysisk aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom. For deg som har hjertesvikt gis det tilbud som har symptomer på hjertesvikt ved moderat til lett fysisk aktivitet (klasse 2-3 i New York Heart Association funksjonalitetsklassifikasjon). Tilbudet er aktuelt etter sykehusopphold eller senere i forløpet, avhengig av sykdomsforløp og – utvikling.

Innhold i tilbudet 

Under et hjerterehabiliteringsopphold vil du få hjelp av våre fagpersoner til å håndtere ulike aspekter ved det å leve med hjertesykdom. Du får et individuelt tilpasset opplegg der målet er å bygge deg opp fysisk og psykisk, samt redusere konsekvensene av sykdommen så godt som mulig. Mange av våre pasienter gir uttrykk for at et opphold har betydd et vendepunkt i livet med reduserte symptomer og økt mestring av sykdommen som igjen bidrar til økt livskvalitet og deltakelse i daglig- og arbeidsliv.

Du følges av et tverrfaglig team som består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og sykepleier. Oppfølging av sosionom, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog kan avtales ved behov.

Rehabiliteringsoppholdet omfatter medisinsk kartlegging herunder belastnings-EKG, ernæringsscreening ved behov, funksjonsvurdering, tilpasset fysisk aktivitet og trening, undervisning, individuell veiledning, refleksjon og erfaringsutveksling. Med utgangspunkt i den tverrfaglige kartleggingen og den enkeltes livssituasjon og mål for oppholdet, tilbyr vi et rehabiliteringsforløp med fokus på livsstilsendring, trening og mestring i trygge omgivelser. 

Et hjerterehabiliteringsopphold har som mål å fremme mestring, økt deltakelse sosialt og i arbeidslivet, samt bedre fysisk funksjon. Oppholdet skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å mestre dagliglivets utfordringer og blir trygg på hvordan leve best mulig med hjertesykdom. 

Å finne en balanse mellom aktivitet og hvile kan være utfordrende i hverdagen. På VHSS får man testet ut ulike måter for å finne overskudd. I tillegg til trening med høyere intensitet, har vi varmebasseng, medisinsk yoga og avspenning, samt aktiv bruk av naturen. 

Oppfølgingsopphold er aktuelt for enkeltpasienter og tilbys dersom det er formålstjenlig at den enkelte følger opp egentrening og anbefalte tiltak i en periode hjemme for så tilbys nytt rehabiliteringsopphold.

Varighet

3 uker 

Behandlingsform

Døgnopphold 

Gruppestørrelse

12-14 pasienter, individuelt opphold for enkeltpasienter der det er mest hensiktsmessig 

Døgn eller dagtilbud

Døgnopphold 

Alder

18+