En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Yrket het tidligere vaktmester. I 2014 fikk man på på plass en utdanning og fagbrev for byggdrift. Fortsatt brukes vaktmester som stillingstittel mange steder, men de som er fagutdannede kalles gjerne byggdriftere. 

Som byggdrifter har du ansvar for at bygninger og anlegg holdes vedlike på bærekraftig vis slik at systemene fungerer for de som skal benytte dem.

Vanlige arbeidsoppgaver for en byggdrifter:

  • sørge for at ventilasjon, varmeanlegg, heiser, brannvarsling, låssystemer og andre tekniske anlegg inne og ute fungerer som de skal
  • overvåke datasystemer for å kontrollere driften av anleggene og finne avvik i energiforbruk og drift
  • kontakte eksterne bedrifter hvis det er store feil i anlegg og bestille utstyr og materialer til bygning og prosjekter
  • ansvar for at vannings- eller kjøleanlegg til uteområder, som for eksempel grøntarealer og isbaner, fungerer som de skal
  • håndtere avfall– kildesortere vanlig avfall og farlig avfall
  • gjøre reparasjoner og vedlikeholde bygningen både innen- og utendørs.

Jobben som byggdrifter er i sterk endring. I dag innebærer yrket et betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere. Det er oppgaver som blant annet krever gode IKT-kunnskaper. En byggdrifter får i dag ofte hjelp av sensorer til å overvåke at tekniske anlegg i byggene fungerer. Flere steder har man også tatt i bruk droner for å gjennomføre kontroll på tak og høye bygninger.

Moderne bygg har et økt fokus på HMS, ENØK, klimautslipp og miljø, som også er med på å endre arbeidet som byggdrifter.


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/byggdrifter_vaktmester