Helsesekretær er en beskyttet tittel, og har autorisasjon som helsepersonell. Arbeidsoppgavene kan være å ta imot timebestillinger, yte telefonservice, sende brev og gi pasientinformasjon, blodprøvetaking og analyse av prøver, journalføring, innsending og mottak av prøver, enkel regnskap og tilrettelegging for annet helsepersonell.

I tillegg arbeider en helsesekretær på legekontor også med annet pasientrettet praktisk arbeid, gjerne i nært samarbeid med legen. Det kan for eksempel være sårskift og førstehjelp, oppdekking og assistanse ved inngrep, EKG, Blodtrykk og øreskylling, Vaksinering og laboratorie- og skiftestuearbeid. Helsesekretæren skal arbeide etter yrkesetiske retningslinjer for faget og under legens veiledning i medisinske spørsmål.

På VHSS har helsesekretæren ansvar for registrering av henvisninger, koordinering av inntak og innkalling av pasienter. Helsesekretæren svarer på spørsmål og henvendelser fra pasienter, henviser og annet helsepersonell. De er også med å legge inntaksplan, utfører div. rapportering, administrerer journalsystem, og koordinerer inntak. 


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsesekretaer