Med tilpasset fysisk aktivitet menes at vi gjør fysiske, psykiske og sosiale tilpasninger ut fra den enkeltes forutsetninger.  Læring av aktiviteter kan være et mål i seg selv, men samtidig vil behandlings- og helsegevinsten være positive bivirkninger av økt fysisk aktivitet. 

Aktivitets- og deltakelses-aspektet er av vesentlig betydning for alle menneskers fysiske, psykiske, mentale og sosiale utvikling. 

Vi vektlegger derfor betydningen av individets funksjonsevne og mulighetsperspektivet i rehabiliteringsprosesser, og har mindre fokus på selve diagnosen/sykdommen og det denne medfører av begrensinger.  Med vår kompetanse på tilpasset fysisk aktivitet, bruk av aktivitetshjelpemidler og trygge rammer ønsker vi at pasientene skal oppleve mestring - noe som er avgjørende for videre motivasjon og engasjement.