Målgruppe:

Personer over 18 år med KOLS og/eller andre luftveislidelser hvor vedkommende har symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse.

Personene må ha nytte av å delta i en gruppe og være motivert for nødvendige livsstilsendringer. Fortrinnsvis personer som klarer seg selv i daglige aktiviteter, men vi kan ta i mot noen få personer som trenger hjelp til daglige aktiviteter.

Målsetting:

Rehabilitering kan bidra til at du får økt kunnskap og trygghet med henblikk på egen sykdom. Et rehabiliteringsopphold foregår i grupper med fokus på erfaringsutveksling, undervisning og tilpasset fysisk aktivitet i trygge omgivelser. Et slikt opphold kan gi deg anledning til å fokusere på egen helse- og livssituasjon, som kan gjøre deg i stand til å mestre dagliglivets utfordringer og det å leve med en kronisk lungesykdom.

 • Øke fysisk funksjon og kapasitet.
 • Oppleve trygghet i forbindelse med fysisk aktivitet.
 • Kunnskap om og motivasjon til nødvendige livsstilsendring (trening, kosthold, tobakk).
 • Økt psykisk mestring.
 • Bedre mestring av egen sykdom og redusert behov for akuttinnleggelser i sykehus.
 • Øke kunnskap og forståelse om kosthold.
 • Røykeslutt.
 • Arbeid eller utdanning som mål/ økt deltakelse sosialt og i samfunnet.

Organisering og innhold:

Individuelt tilpassede aktiviteter gjennomført i grupper på 10-12 personer.
Planlagt varighet på oppholdene er 3-4 uker.

Tiltak kan være:

 • Undersøkelse og samtale med lege og andre aktuelle fagpersoner.
 • Fysiske tester av kondisjon (6 min. gangtest / submakstest) og benstyrke. Retest for mål av evt. fremgang mot slutten av oppholdet.
 • Andre tester som EKG og spirometri, også ADL og CAT hvis aktuelt.
 • Tilpasset fysisk aktivitet med vekt på styrke-, bevegelighet- og kondisjonstrening, pusteøvelser og avspenning. Dessuten vektlegges også aktiviteter som friluftsliv og basseng.
 • Egentrening er en del av oppholdet, med ansvar til den enkelte.
 • Undervisning med aktuelle tema: medikamenter, sykdomslære, treningslære, kostråd, sosiale rettigheter (også individuell plan), arbeid, målsetting, endringsprosesser, veien videre, pusteteknikk og drenasje.
 • Veiledning og samtaler, individuelt og i gruppe: røykeslutt, å leve med sykdommen, psykiske forhold spesielt angst knyttet til aktivitet, individuell plan, kostråd, fysisk aktivitet, forholdet mellom aktivitet og hvile, arbeid, hverdagsaktivitet livsstilsendringer.
 • Initiere eller starte på prosess rundt individuell plan, støttekontakt BPA el.l. Utarbeidelse av medikamentell behandlingsplan.
 • Ved behov: Kontakt med aktuelle aktører i hjemkommune/spesialisthelsetjeneste, arbeidsgiver/NAV.
 • Temakurs eller blandete grupper kan også tilbys. For ungdom/unge voksne kan egne grupper med andre unge også være aktuelt. Da kan gruppene være sammensatt av personer med ulike diagnoser. Muligheter for pårørende til å delta 1-2 dager under oppholdet, for veiledning og undervisning.