Målgruppe:

Voksne personer med inflammatorisk revmatisk sykdom, ikke-inflammatoriske sykdommer/muskel og/eller skjelettplager.

Målsetting:

Økt aktivitet og deltakelse gjennom tilpasset fysisk aktivitet.

Organisering og innhold:

Gruppene settes sammen etter funksjon, alder og kjønn.

Ordinært opphold/blandet gruppe

Det ordinære oppholdet er et gruppetilbud, hvor det er tilknyttet fysioterapeut, idrettspedagog og lege på alle gruppene. I tillegg vil det være mulig å få samtale med ergoterapeut, sosionom, sykepleier, psykolog og konsulent ernæring.

Lengre opphold (3-4 uker) hvor det jobbes med individuelle mål. VHSS har fokus på at den enkelte skal ta ansvar for egen helse og hjelpe til med å finne aktiviteter som kan videreføres hjemme.

Vår erfaring med blandede diagnose på gruppene er meget positiv. De utfordringene den enkelte møter i hverdagen henger ikke nødvendigvis sammen med diagnose.

Diagnoseopphold

I noen tilfeller kan det være fornuftig å møte andre med samme diagnose. Likevel skal man være klar over at selv om diagnosen er den samme, kan funksjonen være meget ulik. En slik oppdagelse kan være på godt og vondt. Til forskjell fra ordinært opphold i blandet gruppe, tilbys det noe mer undervisning og oppfølging mer spesifikt knyttet til diagnosen.

Arbeidsrettet rehabilitering

Revmatikere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet kan søke opphold på arbeidsrettet rehabilitering. De ulike tilbudene står nærmere beskrevet under fanen Arbeidsliv og helse.

Friluftsopphold

VHSS har også tilbud om 2 ukers friluftsopphold, både høst og vinter som det er mulig å delta på. Målet med disse oppholdene er å gi deltakerne kunnskaper, erfaringer og positive opplevelser, slik at det kan motivere til å bruke friluftsliv mer for å bedre helsen.