Med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel mener vi aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Dette innebærer at mye av oppholdet fokuserer på trening og aktivitet - både under veiledning, men også på egenhånd. Vi ønsker å fokusere på mulighetene fremfor begrensingene og gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke egen kropp aktivt.

Vi har en del samarbeid med ulike brukerorganisasjoner, spesielt knyttet til diagnoseoppholdnene.

Frisklivssentraler er viktige samarbeidspartnere i forhold til oppfølging, og i forhold til det videre tilbud brukerne får når de kommer hjem.