Valnesfjord Helsesportssenter har fra 14.4.20 inngått avtale med Helse Nord RHF om rehabilitering og behandling av pasienter som har gjennomgått akutt og alvorlig sykdom, nærmere bestemt hjerneslag, lårhalsbrudd, amputasjoner og multitraumer. Søknad på opphold for disse pasientene gjøres direkte til Valnesfjord Helsesportssenter.

______________________________________________________________________________________________

Søknad om opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter på ordinær avtale med Helse Nord fremmes av lege (fastlege eller av lege fra spesialisthelsetjenesten) eller annet helsepersonell som kjenner søkerens sykdomshistorie og utfordringer i daglige godt.

Søknaden må inneholde utfyllende opplysninger om diagnose, sykehistorie/-forløp, funksjonsnivå, medisinering, motivasjon, tidligere behandlings- og treningstilbud. Det er viktig at legen beskriver hvilket habiliteringspotensiale som anses realistisk, og hva man ønsker å oppnå med et opphold ved institusjonen.

Det er ulike henvisningsrutiner avhengig av om henvisningen kommer fra fastlege/kommune,  fra sykehus/spesialisthelsetjeneste eller privat betalende.

Henvisninger via sykehus/spesialisthelsetjeneste
Helse Nord: Alle henvisninger fra sykehus/spesialist og fastlege sendes Regional Vurderingsenhet v/ UNN

Helse Midt:  Henvisninger fra spesialist i sykehus kan sendes direkte til oss. Pasienter tilhørende poliklinikk, eller som søkes fra fastlege må sende henvisning via Henvisningsmottaket i Midt Norge

Helse Sør-Øst og Helse Vest:  Spesialist i sykehus kan søke direkte. Privatpraktiserende spesialist samt fastlege må sende henvisningen til regional koordinerende / vurderings enhet.

Søknader fra privat betalende:
Henvendelse bør skje på telefon forut at henvisning sendes fra fastlege/spesialist. Sendes direkte til oss v/inntakskontoret.

Henvisninger via fastlege/kommune
Det er opprettet et Grønt nr. for informasjon om rehabilitering uavhengig av hvor du bor: 800 300 61

De ulike helseforetakene har opprettet egne regionale vurderingsenheter for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner;